علی احمدی چهارشنبه 6 بهمن 1395 04:24 بعد از ظهر نظرات ()
  اردشیر یکم یا ارتخشتره (معروف به اردشیر دراز دست) پسر خشایارشا و ملکه آمستریس، پنجمین پادشاه هخامنشی از سال ۴۶۵ تا ۴۲۴ پیش از میلاد بود.او سومین پسر خشایارشا بود. پس از به قتل رسیدنِ پدر و برادرش داریوش که جانشینِ قانونی بود، به دستِ اردوان فرمانده گارد نگهدار شاه، بر تختِ شاهی نشست. اردوان به طور موقت، اردشیر ، را بر تخت نشاند و خودش از طریق پسران خویش قصد داشت به هنگام فرصت وی را نیز از میان بردارد، اما اردشیر از این توطئه آگاهی یافت و در دفع او پیشدستی کرد. اردشیر، اردوان و پسرانش را کشت و خود را شاهنشاه خواند. اردشیر ۴۱ سال فرمانروایی کرد . برجسته ترین عمل اردشیر دراز دست معاهده صلح با یونان است درگیری دراز مدت لطمه زیادی به تجارت و بازرگانی ایران در دریای مدیترانه وارد آورد .