آرمین کریمی شنبه 30 بهمن 1395 06:17 بعد از ظهر نظرات ()


روایت آخرین خلیفه  عباسی مستعصم

هلاکو خان مغول بعد از فتح بغداد:

هولاکو خان : به خلیفه:تو میزبانی وما میهمان آنچه در خور ما باشد بیاور

خلیفه زنان حرمسرا و پسرانش را به خدمت خان مغول می آورند.که چیزی بیش از ۷۰۰زن و۱۳۰۰خادم هستند.

بعد خان مغول خزینه  قلمرو تازه فتح شده اش رامی خواهد بیبند؛جام های زر قلمرو اسلامی که چیزی نزدیک  به یک امپراتوری است.