علی احمدی سه شنبه 26 بهمن 1395 04:15 بعد از ظهر نظرات ()

   عبدالله مستوفی در کتاب شرح زندگانی من که یکی از منابع مهم در مطالعه دوران حکومت قاجار به حساب  میاید، دلیل  به قتل رسیدن او را این‌گونه  می‌گوید:« در ایام محاصره شوشا، مقداری خربزه برای شاه آورده بودند که تحویل خدمتکارخود دادو امر کرد بود که هر وعده نصف یک خربزه در سفره غذای او بگذارند. خربزه‌ها زودتر از حسابی که شاه داشته است تمام می‌شود. شاه تاریخ روز آوردن خربزه‌ها و این‌که چند دانه آن به مصرف رسیده و چند دانه آن باید باقی باشد دقیقا تعیین می‌کند و از خدمتکار باقیمانده را خواست .خدمتکار هم نجات را در حقیقت‌گویی دانست و اعتراف کرد که با دو نفر از پیشخدمت‌ها آن‌ها را خورده‌اند.

شاه برای همین جرم دستور به کشتن هر سه نفر داد. بعد از آن که به شاه یاداوری کردند  که شب جمعه است، اعدام آن‌ها را به صبح شنبه موکول کرد و چون محکومین می‌دانستند که حکم شاه تغییر ناپذیر نیست، شب شنبه سه نفری وارد اتاق خواب او شده و شاه را به قتل می رسانند و جواهرهای سلطنتی را برداشته فرار می‌کنند . »

منبع:

- شمیم، علی اصغر، ایران در دورة سلطنت قاجار، تهران، 79، انتشارات زریاب، چ دوم، 80، ص 33.

- پناهی سمنانی، محمد، احمد، آقا محمد خان قاجار چهرة حیله گر تاریخ، از خواندنی های تاریخ، شمارة‌ چهار، انتشارات كتاب نمونه، شهریور 66، فصل 11، ص 123.

- اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مفصل ایران (از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه)، انتشارات خیام، چ 9، چ حیدری، ص 756.