آرمین کریمی شنبه 23 بهمن 1395 09:16 بعد از ظهر نظرات ()
 
 
     تعداد كشته‎های لشكر دشمن به دست شهدای کربلابه طور دقیق روشن نیست، ولی در مقاتل چنین نوشته شده است كه حبیب بن مظاهر كه از یاران امام حسین‎(ع)  که در کربلا حاضر بود، در روز عاشورا نبرد سختی انجام داد. و شصت و دو نفراز دشمن را به هلاکت رساند، یا زهیر بن قین یكی دیگر از یاران  وفادار امام حسین(ع) در روز عاشورا صد و بیست نفر را كشت تا اینکه بدست كثیر بن عبدالله شعبی و مهاجربن‏اوس به شهادت رسید.   نافع بن هلال نیز كه نام خود را بر تیرهایش نوشته و آنها را زهرآلود كرده بود، دوازده یا به نقلی سیزده تن از یاران عمر بن سعد را كشت تا هر دو بازویش را شكستند و اسیرش كردند و بعد شمر بن ذالجوشن او را به شهادت رسانید، یا ابی الشعثاء كندی كه تیرانداز ماهری بود، در روز عاشورا پنج نفر را به هلاکت رساند. و وهب بن عبدالله كه مادرش روز عاشورا با او بود، گفت: پسرم برخیز و زادهی دختر رسول خدا(ص) را یاری كن! او هم برای اطاعت سخن مادرش وحمایت از دین وامام به میدان رفت و نوزده سوار و دوازده پیاده از لشكر عمر بن سعد را كشت تا این كه هر دو دستش را بردیدند، بازجنگید تا كشته شد و عبدالله بن عمر كلبی هفت یا هشت تن از دشمن را به هلاکت رساند، سپس اسیر شد و به دستور عمر بن سعد، گردنش را زدند و قره بن ابی قره غفاری شصت و هشت تن و مالك بن انس چهارده و به گفته ای هجده تن از آنان را كشت؛ جون بن ابی مالك آزاد كرده ابوذرغفاری بیست و پنج نفر را كشت و جنازه او را پس از ده روز یافتند كه بوی عطراز آن بلند میشد و انیس بن معقل اصبحی نیز بیش از بیست نفر را كشت و مؤذن امام حسین(ع) حجاج بن مسروق جعفی ـ بیست و پنج نفر را كشت و به شهادت رسید و غلام تركی كه خادم امام حسین(ع) و حافظ قرآن بود، حدود هفتاد نفر گفتهاند، كشت و علی اكبر(ع) هم جمع بسیاری را به هلاکت رساند.، در روایتی یكصد و بیست تن را كشت و در مناقب گوید، هفتاد نفر را به هلاکت رساند.و جنگ را ادامه داد تا به دویست تن رسید. عبدالله پسر مسلم بن عقیل در سه حمله نود و هشت نفر را به هلاکت رساند.تا این كه به دست عمروبن صبیح صیداوی و اسد بن مالك شهید شد؛ اما خوارزمی و ابن شهرآشوب میگویند: در سه حمله عده ای را به هلاکت رسانید.عون پسر عبداللهبن جعفر فرزند زینب كبری(س) هیجده پیاده را به هلاکت رسانید.و پسر دیگر زینب كبری(س)، به نام محمد، دهنفر را به هلاکت رسانید. و عبدالرحمن بن عقیل هفده سوار را به هلاکت رسانید.و جعفر بن عقیل دو مرد و طبق نقلی پانزده سوار را كشت؛ قاسم بن حسن نیز سی و پنج مرد را كشتو حسن بن حسن(ع) در روز عاشورا در خدمت امام حسین(ع) جنگید و هفده نفر را كشت.

در روز عاشورا وقتی امام حسین(ع) تنها شد، بعضی از راویان گفتند: «به خدا قسم! من شكسته بالی كه فرزند و خاندان و یارانش كشته شده باشند، دلاورتر از حسین(ع) ندیدم؛ پهلوانان به او حمله میبردند و او بر آنها حمله میكرد؛ به سی هزار لشكر كامل حمله میبرد و مانند ملخ از جلوی او میگریختند و سپس به مركز خود برمیگشت و میفرمود:

لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.

 در «اثبات الوصیة» روایتی نقل شده كه در آن روز، هزار وهشتصد جنگجو به دست خود كشت. در «بحارالانوار» آمده است كه ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب گفته است: جنگید تا هزار ونهصد و پنجاه نفر را، جز زخمیها، به هلاکت رسانید و عمر بن سعد به لشكرش فریاد زد: وای بر شما! میدانید با چه كسی میجنگید؟ این زادهی قتّال عرب است! از همه سو به او حمله كنید، چهار هزار تیرانداز دورش را گرفتند و راه خیمهها را بر او بستند.

دربارهی این كه چگونه یك شخص میتواند این همه از افراد دشمن را به قتل برساند، باید گفت كه چون لشكر عمربن سعد از هیبت و عظمت و شكوه شخصیّت جنگی امام حسین(ع) در هراس بود، در برابر حملههای حضرت پا به فرار میگذارند و در این میان بسیاری از افراد بدون این كه از حضرت بر آنها ضربتی وارد آید، زیر دست و پای اسبها و فشار جمعیت از بین میرفتند و این گونه بود كه تعداد كشتههای كربلا بسیار میباشد.

منبع:

نهضت عاشورا (تحریف‌ها و شبهه‌ها)، مركز مطالعات و پژوهش‌‌های فرهنگی حوزه‌ی علمیه (1381)