علی احمدی شنبه 23 بهمن 1395 11:29 قبل از ظهر نظرات ()

 
  کتیبه هایی که از این دوره ، کشف شده و طرف توجه می باشد زیاد است ، ولی چون در این مختصر شرح آنها نگنجد بعضی را ذکر می کنیم :
اوّل - در نقش رستم ( نزدیک تخت جمشید ) چند کتیبه است :
1- از اردشیر بابکان در زبان پهلوی اشکانی و ساسانی و یونانی ، ترجمه آن برای نمونه معرفی که شاهان ساسانی از خود می نمودند درج میشود . « این پیکره مزده پرست خدایگان اردشیر شاهنشاه ایران آسمانی نژاد از ایزدان پسر شاه است . »
2- از شاپور اوّل در زبان یونانی که خود را معرفی می کند .

دوم- در حاجی آباد ( سه فرسخی تخت جمشید) کتیبه ای است از شاپور اوّل به پهلوی اشکانی و ساسانی . این کتیبه را هنوز نتوانسته اند کاملا بخوانند ، ولی راجع به تیری است که شاپور در حضور شهر داران و ویس پوران و آزدان انداخته . در این کتیبه ، شاپور خود را شاهنشاه ایران و غیره ایران معرفی می کند ( مقصود از غیر ایران متصرفات ایران در خارج فلات ایران است . )

سوم - درطاق بستان صورت شاپور دوم ، حجّاری شده و کتیبه ای هم او را معرفی می کند .

چهارم - در پایکولی ( بین قصر شیرین و سلیمانیه درکوهی ) کتیبه بسیار مفصلی است از نرسی ساسانی که به پهلوی اشکانی و ساسانی نوشته شده اینجا نرسی شرح می دهد که چگونه بهرام سوم از تخت پایین آورده ، به سلطنت رسید . این کتیبه مفسل ترین کتیبه های ساسانی است و اطلاعاتی راجع به حدود ایران آن زمان می دهد .

پنجم - دو کتیبه است از شاپور دوم که در درب جنوبی قصر داریوش کنده اند . یکی راجع به ورود شاپور به این محل است و دیگری مربوط به کار هایی که کرده .

منبع:
تاریخ ایران قبل از اسلام ، تالیف حسن پرنیا ، چاپ اول 1389، انتشارات پارمیس .