علی احمدی شنبه 2 بهمن 1395 02:50 بعد از ظهر نظرات ()

  از مرحوم اقبال چند مقاله که ارتباط با سوانح زندگی امیر کبیردارد ب طبع رسیده ومحتملا فصولی ازهمین کتاب است که ان مرحوم به درج انها بهصورت جداگانه مبادرت نموده است.

1.امیرکبیر ومرحوم هدایت (لله باشی):یادگار،ج4،ش4:14.

(همین مقاله در نشریه ی وزارت امور خارجه شماره ی اول دوره ی دوم تجدید طبع شده است).

2-قتل امیرکبیر:اطلاعات ماهانه،سال اول1329(این مقاله فصل آخر از کتاب حاظر است).

3-غرامت معاهده ی ترکمنچای (با همکاری دکتر قاسم غنی):یادگار،ج1،ش2:

21-35(این مقاله متن قسمت سوم از فصل هشتم کتاب حاظر است).

4-دو نامه از امیر کبیر:یادگار،چ3،ش 52:1-58

5-سبزه میدان ومجمع النصایع :یادگار،ج4،ش9/100:59-70(تاریخچه ی موسسه ای که امیرکبیر تاسیس کرد ویکی از مباحث فسل هفتم از طرح اصلی کتاب بوده است).

6-بعضی از مراسلات امیر کبیربه ناصرالدین شاه:یادگار،ج5،ش6/7:118-121.

7-احوال عباس میرزای ملک آرا و روابط وی با امیرکبیرکه به صورت مقدمه در ابتدای کتاب «شرح حال عباس میرزا ملک آرا » (تهران1325،به اهتمام عبدالحسین نوایی)انتشار یافته وظاهرا فصلی از کتاب حاظر بوده است.


منبع: کتاب امیر کبیر ، عباس اقبال آشتیانی ، انتشارات نگاه ، سال 1392 ، ص 315